Objednávka:

FOCUS DAY 2023

s Petrom Sasínom


28.1.2023 - Bratislava

Krok č. 1: Vaše údaje


Fakturačné údaje

 


 

Miliónový Fokus - ako si ho nastaviť
 

Trvalá Motivácia pre dlhodobé výsledky
 

Ukončenie Prokrastinácie v kľúčových situáciách
 

Ako si vytvoriť Prostredie Génia
 

Upgrade Produktivity
 

Deep Focus Method® ...a omnoho viac


Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.petersasin.com, a/alebo www.nlp-shop.sk, a/alebo www.nlp-akademia.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke spotrebiteľ uvádza svoje meno a priezvisko, poštovú a/alebo fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ/IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho, alebo platobnou kartou.

Storno podmienky seminára/kurzu: Spotrebiteľ má nárok na stornovanie prihlášky bez udania dôvodu. Stornovanie prihlášky na seminár/kurz akceptujeme iba písomnou formou na emailovú adresu info@nlp-akademia.sk. Pri stornovaní doručenom 10 a viac dní pred začiatkom seminára je storno poplatok vo výške 20 % z uhradenej ceny vstupenky.

Pri stornovaní doručenom 9 a menej dní pred začiatkom seminára účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny. Po dohode spotrebiteľa s predávajúcim je však možné túto čiastku preniesť a využiť na neskorší, prípadne iný seminár, ktorý organizuje NLP Akadémia, s.r.o.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny a/alebo miesta a/alebo termínu seminára. Pri zmene ceny/miesta/termínu seminára predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. 

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.